STATUT FUNDACJI

ŚW. APOSTOŁA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
I ARCHIDIAKONA STEFANA

 

 Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja św. Apostoła     Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana”, zwana dalej Fundacją.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja św. Stefana”.

Art. 2
Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 203, z 1991 r. z póżn. zm.), w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 86, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie.

Art. 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra.

Art. 4
1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.

Art. 5
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

Art. 6
Fundacja posiada osobowość prawną.

Art. 7
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności Fundacji jest minister właściwy dla spraw:
1) oświaty i wychowania,
2) kultury i dziedzictwa narodowego.

Art. 8
1. Fundacja może powoływać podległe sobie jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, określając jej zasięg, organizację i przedmiot działania.
2. Podległe jednostki organizacyjne są placówkami Fundacji.

Art. 9
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

Art. 10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Art. 11
Fundacja może tworzyć spółki oraz uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.


Art. 12
Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizację celów obranych przez Fundację.

Rozdział II
CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 13
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie rozwoju kultury, nauki i wartości chrześcijańskich.
2. Ochrona, konserwacja, modernizacja, restauracja i rekonstrukcja obiektów zabytkowych, sakralnych i kościelnych.
3. Pobudzanie i promowanie działalności ukierunkowanej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu w zakresie zachowania dóbr kultury i substancji zabytkowej znajdującej się w regionie.
4. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym  rozwój lokalnej drobnej przedsiębiorczości.
6. Promowanie awansu społecznego osób z grup wykluczonych społecznie.
7. Działalność na rzecz promowania równości płci.
8. Popieranie badań naukowych.
9. Ochrona środowiska.
10. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
11. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
12. Działalność charytatywna .
13. Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
14. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
15. Ochrona i promocja zdrowia.
16. Działalność w sferze rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
17. Wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
18. Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
19. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
20. Przeciwdziałania patologiom społecznym.
21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
22. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
23. Promocja i organizacja wolontariatu.
24. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Art. 14
Dla osiągnięcia celów określonych w art. 12 Fundacja może między innymi prowadzić działalność w następujących obszarach użytecznych:
I. Pomoc społeczna, działalność charytatywna, osoby niepełnosprawne:
1. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz pomocy społecznej, działalności charytatywnej i osób niepełnosprawnych.
2. Podejmowanie działań w zakresie promocji, aktywizacji i pomocy na rzecz środowiska związanego z pomocą społeczną, działalnością charytatywną i osobami niepełnosprawnymi.
3. Pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i modernizacji oraz innych prac wspierających rozwój placówek pomocy społecznej, działalności charytatywnej i pomocy osobom niepełnosprawnym.
4. Wszechstronna pomoc wszelkim instytucjom i organizacjom oraz osobom prywatnym działającym na rzecz rozwoju pomocy społecznej, działalności charytatywnej i pomocy osobom niepełnosprawnym.
5. Wszechstronna działalność i pomoc na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
6. Wszechstronna działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
7. Wszechstronna działalność i pomoc w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
II. Oświata, turystyka i sport:
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności i pomocy w rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Wszechstronna działalność i pomoc na rzecz wspierania rozwoju wartości chrześcijańskich.
3. Wspieranie uboższej młodzieży szkolnej i studentów w dostępie do oświaty, kultury i nauki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.
4. Podejmowanie przedsięwzięć i realizacja programów w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Wszechstronna działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
6. Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń, konferencji, konkursów, kursów, olimpiad, spartakiad sportowych, spotkań i dyskusji naukowych oraz innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach.
7. Organizowanie, wspieranie i finansowanie działalności wydawniczej, fonograficznej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji.
8. Prowadzenie i finansowanie badań naukowych, prac akademickich, prowadzenie bibliotek, archiwów i innych form działalności naukowej i kulturalnej w zakresie określonym w celach fundacji.
9. Pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i modernizacji oraz  innych prac wspierających rozwój placówek oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych.
10. Szkolenie osób dorosłych
11. Zakładanie i prowadzenie szkół na wszystkich etapach edukacji.
III. Społeczeństwo obywatelskie:
1. Wszechstronna działalność i pomoc podtrzymująca tradycję narodową, pielęgnowanie i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Podejmowanie działalności, pomocy i realizacji programów na rzecz mniejszości narodowych i religijnych.
3. Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Realizacja przedsięwzięć w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
IV. Kultura i dziedzictwo narodowe:
1. Prowadzenie działalności i wszechstronna pomoc na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2. Wspieranie rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji placówek i obiektów prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
3. Wszechstronna działalność, pomoc, organizowanie i finansowanie budowy i remontów związanych z ratowaniem, ochroną, restauracją, modernizacją i zachowaniem dla potomnych obiektów zabytkowych, sakralnych i kościelnych i ich wyposażenia.
4. Wspierania badań naukowych mających na celu dokumentowanie historii obiektów sakralnych mniejszości religijnych ziemiach polskich.

Art. 15
Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 16
Fundacja sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych.

Art. 17
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 18
Dochody osiągnięte z działalności, o której mowa w art. 17, przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.

Art. 19
Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi oraz samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi działającymi w kraju i poza granicami, w zakresie objętym celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 20
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe, papiery wartościowe i środki finansowe nabyte w czasie działalności statutowej Fundacji.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę: 3.000,00 zł, z tego na działalność gospodarczą 2.000,00 zł.

Art. 21
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów, od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,
2) subwencji osób prawnych oraz inne przysporzenia majątkowe dokonywane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
3) dotacji,
4) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
5) środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
6) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
7) dochody z działalności gospodarczej,
8) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
9) inne przysporzenia majątkowe.

Art. 22
Składniki majątkowe określone w Art. 21 mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Art. 23
Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Art. 24
Działalność gospodarcza Fundacja będzie prowadzić wyłącznie dla uzyskania środków majątkowych i niemajątkowych dla urzeczywistnienia celu Fundacji z przeznaczeniem tych środków na ten cel. Działalność będzie prowadzona w ramach potrzebnych dla realizacji celów statutowych.

Art. 25
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej w następującym zakresie:
1. Wydawanie książek 58.11Z.
2. Wydawanie książek i pozostałych periodyków 58.14Z.
3. Wydawanie gazet 58.13Z.
4. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów i artykułów piśmienniczych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach 47.62Z.
5. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20Z.
6. Pozostała działalność wydawnicza 58.19Z.
7. Produkcja artykułów piśmienniczych 17.23Z.
8. Pozostałe drukowanie 18.12Z.
9. Pozostała działalność wydawnicza 58.19Z.
10. Działalność bibliotek 91.01A.
11. Działalność archiwów 91.01B.
12. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11Z.
13. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99Z.
14. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12 B.
15. Nauka języków obcych 85.59 A.
16. Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59B.
17. Hotele i podobne formy zakwaterowania 55.10Z.
18. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola   namiotowe 55.30Z.
19. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20Z.
20. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10A.
21. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10Z.
22. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29Z.
23. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21Z.
24. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29Z.
25. Działalność organizatorów turystyki 79.12Z.
26. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem  87.90Z.
27. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 87.30Z.
28. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87.90Z.
29. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10Z.
30. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowania 88.99Z.
31. Działalność historyczna miejsc i budynków oraz innych atrakcji turystycznych 91.03Z.
32. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20Z.
33. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10Z.

 


ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI

Art. 26
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd.

Art. 27
1. Rada Fundacji składa się, co najwyżej pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje i odwołuje Fundator.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) śmierci,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Fundatora.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Fundator.
     
Art. 28
Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:
1) ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni, w tym przyjmowanie i odrzucanie sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych,
2) ocena programu działania Zarządu Fundacji na rok przyszły,
3) ustalenie kierunków i strategii działalności Zarządu,
4) proponowanie zmian w statucie Fundacji,
5) wyrażenie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości oraz środków trwałych i finansowych, udziałów w spółkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, których wartość przekracza sto tysięcy złotych.
6) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań na kwotę łączną przekraczającą dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych,
7) wnioskowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną Fundacją .

Art. 29
1. Rada Fundacji zbiera się na zwyczajnym posiedzeniu w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad zwyczajnego posiedzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
3) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
3. Posiedzenia nadzwyczajne są zwoływane na wniosek Fundatora, Zarządu Fundacji, lub, co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
4. O terminie i miejscu zwyczajnego i nadzwyczajnego posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady Fundacji zostają powiadomieni w formie pisemnej listem poleconym lub z potwierdzeniem odbioru na minimum 14 dni przed terminem posiedzenia, lub w innym terminie w przypadku braku sprzeciwu żadnego z członków Rady.
5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte wyłącznie przy obecności, co najmniej połowy jej składu i zapadają bezwzględną większością głosów.
6. Głosowanie jest jawne. Rada Fundacji na wniosek jednego z jej członków, może zdecydować o głosowaniu tajnym.
7. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.
8. Zasady i formy wynagrodzenia ustalone są decyzją Fundatora.

Art. 30
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Zarząd jest powoływany i o odwoływany przez Fundatora.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek
a) śmierci,
b) złożenia rezygnacji,
c) popełnienia przestępstwa umyślnego, orzeczonego prawomocnym wyrokiem,
d) odwołania przez Fundatora.

Art. 31
Do kompetencji Zarządu należy:
1) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
2) opracowywanie oraz realizacja planów działalności Fundacji na rok przyszły i lata następne,
3) powoływanie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych,
4) ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji,
5) wykonywanie czynności wchodzących w zakres zarządu zwyczajnego,
6) zbywanie i nabywanie nieruchomości oraz środków trwałych i finansowych, udziałów w spółkach, których wartość nie przekracza sto tysięcy złotych,
7) zaciągania zobowiązań na kwotę łączną nie przekraczającą dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Art. 32
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

Art. 33
1. Zarząd decyduje w sprawach Fundacji w formie uchwał.
2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o jego posiedzeniu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Art. 34
1. Zasady działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy jego członkami, określa uchwalony przez Zarząd regulamin.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego nie stosuje się postanowień §33 ust. 1 – 3.

Art. 35
1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
3. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu.

Art. 36
1. Członkom Zarządu Fundacji może przysługiwać wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i w wysokości określonych w uchwale Rady Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji, mogą być w niej zatrudnieni.
3. Umowę w sprawie zatrudnienia członków Zarządu podpisuje osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

Rozdział VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

Art. 37
1. Fundator postanowi o likwidacji Fundacji:
1) jeśli uzna, iż cele Fundacji zostały osiągnięte,
2) w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Fundator postanowi o przeznaczeniu majątku likwidowanej Fundacji na wskazane cele społeczne, zgodne z celami Fundacji.
3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 38
1. Kompetencje Rady Fundacji, do czasu jej powołania, przysługują Fundatorowi.
2. W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego majątku winne być przekazane innym organizacjom społecznym realizującym cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 


 

PL EN DE
serwisy internetowe serwisy internetowe www.epro.com.pl
under construction under construction